Paragraf tecken, symbol för paragraf i lagar och stadgar

Stadgar

Stadgar för God mans‐ och Förvaltarföreningen i Kungsbacka med omnejd.

Senast reviderade stadgar enligt årsmöte 2015‐03‐17 och medlemsmöte 2015‐09‐08.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn skall vara God mans‐ och Förvaltarföreningen i Kungsbacka med omnejd.

§ 2 Medlemmar

Var och en som av tingsrätten eller överförmyndarnämnden förordnats som god man,
förmyndare eller förvaltare och har betalt medlemsavgiften, äger rätt till medlemskap.

§ 3 Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina
uppdrag samt att verka som kontaktorgan i gemensamma frågor i förhållande till
överförmyndarenheten, övriga myndigheter och institutioner.

§ 4 Verksamhet

Medlemmarna kallas till medlemsmöte minst två gånger per år, varav ett ska vara årsmöte
och hållas före den 1 april.
Kallelse till årsmötet skall utsändas senast 21 dagar före årsmötet.
Kallelse kan ske via e‐post när sådan finns.

§ 5 Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av fem till nio ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande väljs på ett år.
Två till fyra styrelseledamöter väljs på två år efter rullande schema (se bilaga 1).
Styrelsen utser inom sig, vid konstituerande mötet, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 50 % av valda ledamöter är närvarande.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 6 Revisorer

Föreningens revisorer skall vara två och en ersättare. Revisorerna väljs på ett år.

§ 7 Valberedning

Föreningens valberedning skall utgöras av två personer varav en skall varav sammankallande.
Valperioden är ett år.

§ 8 Dagordning vid årsmötet

Vid årsmöte skall följande ärenden upptagas till behandling.

 1. Mötet öppnas
 2. Årsmötets behöriga utlysande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
 7. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 11. Val av ordförande på ett år.
 12. Val av styrelseledamöter på två år.
 13. Val av revisorer på ett år och en ersättare på ett år.
 14. Val av valberedning två personer varav en skall utses till sammankallande.
 15. Behandling av verksamhetsplan och budgetplan.
 16. Fastställande av styrelsens arvode och medlemsavgift/årsavgift.
 17. Behandling av förslag från styrelsen och inkomna motioner.
 18. Mötet avslutas

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast
fyra veckor före årsmötet.

§ 10 Avgift

Föreningens medlemmar erlägger varje år den avgift som årsmötet beslutar.

§ 11 Beslut

Frågor som i styrelsen eller vid medlemsmöte förs till beslut skall avgöras med enkel majoritet.
Personval sker med sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande har utom vid
personval då lotten avgör.

§ 12 Motioner

Motioner avsedda att behandlas vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda före den 31/12 året innan
årsmötet.

§ 13 Ändring av stadgar

Vid ändring av föreningens stadgar fodras beslut vid två på varandra följande möten varav ett skall
vara årsmöte.

§ 14 Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan endast behandlas vid årsmöte och skall vara upptaget på
dagordningen. För upplösning fodras bifall från ¾ av de närvarande medlemmarna vid två på
varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.
Om föreningen vid sin upplösning har återstående kapitalbehållning skall denna överlåtas på
riksorganisationen, för att användas till subventionering av utbildning för medlemmar.

Ladda ner stadgar som PDF.