Byte av riksförbund

Byte av riksförbund RFS logotyp med texten Gode män och förvaltare på en grön bildbakgrund med en äldre kvinna i glasögon.

GMFK har under flera år varit medlem i RGMF – Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. RGMF är en paraplyförening för lokala godmans- och förvaltarföreningar i Sverige. RGMF arbetar aktivt med att förbättra och synliggöra godmans- och förvaltararbetet i Sverige. Flera av oss i föreningen känner inte längre något förtroende för RGMF som riksförbund. Därför påbörjades ett arbete i föreningen att undersöka möjligheterna till att byta riksförbund. Det finns flera orsaker till varför flera medlemmar, främst i styrelsen för GMFK som också arbetat nära RGMF inte längre tycker att RGMF skall representera oss som riksförbund. Vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutades den 14:e november 2021 att GMFK skall lämna RGMF som riksförbund och istället ansluta oss till RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Bakgrund

GMFK har varit medlemmar i RGMF under flera år. Fram till 2015 var vi i GMFK medlemmar i både RGMF och RFS. Men 2015 försvann mäjligheten att vara medlemmar i båda förbunden och vi fick välja. Då valde vi att lämna RFS och enbart vara medlemmar i RGMF. Den väsentliga skillnaden mellan RGMF och RFS är att RGMF enbart fokuserar på frivilliguppdragen gode män och förvaltare. Medan RFS är en mycket bredare organisation som företräder både gode män, förvaltare och många andra kategorier av frivilliga samhällsarbetare som till exempel biträdande övervakare, kontaktfamilj, stödperson, med flera. Orsaken till att GMFK 2015 valde att lämna RFS framför GMFK är vid den här artikelns författande inte helt tydligt. Men troligen berodde det på att vi vid den tiden ansåg att RGMF kunde stötta oss i vårt arbete bäst.

RGMF har tidigare företrätt oss Gode män och Förvaltare i samhällsdebatten på ett föredömligt sätt och stått för samma värderingar som oss i GMFK. Men under senare tid så anser vi att det successivt skett en förändring och att RGMF nu inte står för de värderingar vi har i GMFK. Och heller inte stöttar oss på det sätt som vi anser att ett riksförbund bör göra. Den utlösande faktorn blev en annons från juridik företaget Lexly under sensommaren som misskrediterade oss ställföreträdare. RFS och flera överförmyndare kritiserade företaget. Vilket resulterade i att Lexly tog avstånd från sin annons och bad om ursäkt. RGMF valde att inte agera i frågan vilket vi anser att de borde ha gjort.

Byte av riksförbund

Under sensommaren och hösten har styrelsen och våra mentorer utifrån bakgrunden som beskrivits, diskuterat om vi tillhör det förbund som gynnar oss bäst i vårt ställföreträdare uppdrag. Efter många diskussioner kom styrelse och mentorer fram till att vi skull rekommendera er medlemmar att det bästa för oss är att tillhöra RFS, istället för tidigare RGMF.

På ett extrainsatt styrelsemöte den 4:e november 2021 röstade vår styrelse och våra mentorer i frågan. Resultatet blev 9 röster för och 0 röster mot för att gå med med i RFS och gå ur RGMF. 1 person valde att lägga ner sin röst. På styrelsemötet beslutade vi också att ett extra medlemsmöte skulle hållas den 11:e november 2021, där omröstning i frågan skulle verkställas så att alla i hela föreningen är delaktiga i beslutet.

På medlemsmötet röstade samtliga närvarande medlemmar ja till att byta förbund. Det inkom även ett flertal ja röster via mejl från medlemmar som hade förhinder att delta i mötet. Slutligen hölls ännu ett extrainsatt styrelsemöte den 14:e november 2021 där vi klubbade att GMFK skall lämna RGMF som riksförbund och istället ansluta oss till RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

De båda förbunden

Det finns både likheter och olikheter mellan de olika förbunden som påverkar oss i olika utsträckning. Båda förbunden har obligatorisk olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften. I båda förbunden kan man teckna en frivillig ansvarsförsäkring som man betalar extra för. Den väsentliga skillnaden mellan förbundens ansvarsförskringar är att RGMF har ett större försäkringsbelopp i allmänt ansvar. RGMF har 10 Mkr jämfört med 1 Mkr i RFS. RGMF har även en kris- och överfallsförsäkring som en del av sin ansvarsförsäkring. RFS har ett kansli att tillgå och erbjuder även juridisk hjälp. RGMF har inte något av detta. Båda förbunden har Ålands Ömsesidiga som sitt försäkringsbolag.

Försäkringarna hos RFS

About the Author

You may also like these