Framtidsfullmakt

2017 infördes lagen om framtidsfullmakter. Lagen innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt till någon som kan sköta hens angelägenheter när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakten upprättas för ett eventuellt framtida behov och blir giltig när fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att till exempel förvalta sin ekonomi eller sörja för sin egen person.

En framtidsfullmakt FÅR lov at omfatta de personliga eller ekonomiska ärenden som till exempel skötsel av löpande ekonomiska frågor som att betala räkningar, hantera avtal om hyra, telefoni och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank. Det är fullmaktsgivaren själv som bestämmer vad framtidsfullmakten skall omfatta.

Däremot får en fratidsfullmakt INTE omfatta beslut i hälso-, sjukv-, eller tandvårdsrelaterade frågor, som till exempel att bestämma vilken vård som skall genomföras eller inte. Framtidsfullmakten får inte heller innehålla frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär.

Här har vi samlat dokument och länkar som rör området Framtidsfullmakter.

About the Author

You may also like these